Anpassa mönster till sammanhang

Anpassa och utveckla mönstren i S3 så att de passar de speciella förhållandena.

Anta De Sju Principerna

Rätta in samarbetsformerna i enlighet med De Sju Principerna.

Be om hjälp

Ett enkelt protokoll för lärande, kunskapsdelning och byggande av kontakter, med respekt för människors medverkan.

Begränsa pågående arbete

Begränsa antalet samtidigt pågående uppgifter i varje skede av din arbetsprocess.

Beskriv leverabler

Beskriv tydligt alla leverabler (konkreta utresultat) som förväntas från en överenskommelse för att underlätta en gemensam förståelse av förväntningarna.

Beskriv organisatoriska drivkrafter

Beskriv organisatoriska drivkrafter för att förstå, kommunicera och komma ihåg dem.

Bjud in till förändring

Klargör argumenten för att förändra och bjud in människor att delta och bidra.

Bryta överenskommelser

Bryt överenskommelser när det är tydligt att nyttan för organisationen av det är större än kostnaden för att först vänta på en förändring av överenskommelsen och tag ansvar för konsekvenserna.

Cirkel

En cirkel är ett självstyrande och halv-autonomt team av likvärdiga personer som samarbetar för att hantera en domän.

Dagligt planeringsmöte

Träffas dagligen för att organisera arbetet, underlätta inlärning och förbättra produktivitet och verkan.

Delegatscirkel

Att delegera beslut om strukturell styrning som påverkar flera domäner till en grupp av representanter som valts ut av dessa domäner.

Delegera inflytande

Fördela makten att påverka, för att göra det möjligt för människor att bestämma och själva agera själva inom definierade begränsningar.

Dubbellänkad hierarki

Delegera allt mandat för att fatta beslut om strukturell styrning till självstyrande cirklar, dubbelkopplade över alla nivåer i hierarkin, för att gå från en traditionell hierarki till en struktur som är mer lämplig för att nyttja den kollektiva intelligensen, säkerställa likvärdighet och bygga engagemang.

Dubbellänkning

Möjliggör tvåvägsflöde av information och inflytande mellan två team.

Enas om värderingar

Utveckla medvetet kulturen i din organisation.

Ensa flödet

För att stödja ett kontinuerligt värdeflöde, flytta beslutsfattandet nära där värdet skapas, och anpassa informationsflödet efter det.

Facilitator för strukturell styrning

Välj någon att facilitera mötena för strukturell styrning.

Facilitera möten

Att välja någon att facilitera mötet för att hjälpa gruppen att hålla fokus, hålla siktet på syftet med mötet och på rätt sätt utnyttja deltagarnas kreativitet och kunskap.

Flödesorientera arbetet

Påbörja nya uppgifter när det finns kapacitet (i stället för att arbete åläggs eller tilldelas).

Fraktal organisation

Flera kretsar (avdelningar, team eller projekt) i en organisation som har en gemensam (eller liknande) primär drivkraft och struktur kan dela lärande tvärs funktionella domäner, ensa åtgärder och fatta beslut på hög nivå (t.ex övergripande strategi).

Förbered möten

Förbered möten i förväg för att göra dem mer ändamålsenliga.

Förslagsformulering

En (faciliterad) gruppprocess för att samskapa ett svar på en drivkraft.

Förtydliga avsett utfall

Var tydlig och uttryck den förväntade effekten av överenskommelser, aktiviteter, projekt och strategier.

Förtydliga och utveckla strategi

En strategi är ett angreppssätt på hög nivå för hur människor skapar värde för att framgångsrikt kunna ansvara för en domän.

Hjälpande team

Samlar ett team av likvärda människor med mandat att agera på en specifik uppsättning behov som definierats av en delegator.

Incheckning

Hjälper människor att bli medvetna om sig själva och andra, att fokusera, vara närvarande och engagera.

Involvera de som påverkas

Involvera de personer som påverkas när beslut fattas för att upprätthålla likvärdighet och ansvarighet och för att

öka kunskapen som används vid beslutet.

Kartläggning av drivkrafter

Ett workshopformat för större grupper att samskapa och organisera sig som svar på en komplex situation av betydande omfattning och skala.

Kollegial utvärdering

Stötta varandra i att lära och växa i de roller och team ni arbetar i.

Kollegial återkoppling

Bjud in en medlem i din organisation att ge dig konstruktiv återkoppling på din prestation i en roll eller i ett team, om ditt allmänna deltagande och bidrag, eller om något annat område som du vill utveckla.

Kontinuerlig förbättring av arbetsprocessen

Identifiera drivkrafter och etablera ett flödes- och evidensbaserat system för organisatorisk förändring genom att kontinuerligt förbättra och förädla processerna.

Kontrakt för framgångsrikt samarbete

Främja framgångsrikt samarbete redan från början och skapa förtroende mellan parterna genom att skapa ömsesidigt fördelaktiga och juridiskt robusta kontrakt.

Lagrad organisation

Leverera värde i komplexa och konkurrenskraftiga miljöer genom decentralisering (av resurser och inflytande) och direkt samverkan mellan de som skapar värde och de kunder och intressenter de tjänar.

Loggbok

Upprätthåll ett sammanhängande och tillgängligt system som lagrar all information som krävs för samarbete.

Länkning

Möjliggör flöde av information och inflytande mellan två team.

Lös invändningar

Använd den information som uppenbarats av en invändning för att hitta sätt att utveckla förslag, avtal och åtgärder till ett nivå som är tillräckligt bra.

Möte för strukturell styrning

Team träffas med jämna mellanrum för att bestämma vad de ska göra för att uppnå målsättningarna, och för att avgränsa hur och när saker ska göras.

Mötesvärd

Att välja någon som tar ansvar för förberedelser och uppföljning av möten, workshops eller andra arrangemang.

Navigera via spänning

Var uppmärksam på spänningar som upplevs i organisationen, undersök deras orsak och vidarebefordra alla organisatoriska drivkrafter som upptäcks till personer som är ansvariga för den relevanta domänen.

Ordna planeringslistor

Ordna allt oavslutat arbete i planeringslistan med de viktigaste objekten först, och starta sedan arbete från toppen av planeringslistan när det finns ledig kapacitet.

Planerings- och utvärderingsmöten

Människor träffas med jämna mellanrum (1-4 veckor) i tidsbegränsade möten för att planera och utvärdera arbetet.

Planeringslista

En planeringslista (att-göra-lista) är en lista av (ofta prioriterade, ordnade) oavslutade uppgifter (leverabler eller drivkrafter) som behöver åtgärdas.

Planeringslista för strukturell styrning

En planeringslista för strukturell styrning är en synlig, prioriterad lista över ärenden (drivkrafter) som är kopplade till att styra en domän och som kräver åtgärder.

Pröva om argument är invändningar

Utnyttja er begränsade tid och resurser klokt genom att pröva om argument kvalificerar som invändningar och agera bara på de som gör det.

Representant

En teammedlem utses till att delta i beslut kring den strukturella styrningen för ett annat team för att underlätta flödet av information och inflytande.

Resonerande beslutsfattande

Engagera sig i en produktiv dialog genom att undersöka olika perspektiv och deltagarnas kunskaper för att nå samsyn om vad som betraktas som genomförbart, relevant, giltigt och empiriskt sant.

Roll

Delegera ansvar för en domän till enskilda personer.

Rollutnämning

En (faciliterad) gruppprocess för att välja en person för en roll baserat på styrkan i argumenten.

Rundor

I ett gruppmöte, genom att cirkulera vem som har ordet ges alla möjlighet att tala i tur och ordning.

Samordnare

En person som innehar rollen som samordnare ansvarar för att samordna en domäns operationella verksamhet och väljs för en begränsad tidsperiod.

Samordningsmöte

Träffas regelbundet (oftast veckovis) för rapportering och samordning av arbetet mellan domäner.

Samskapa förslag

För samman människor så att de tillsammans kan skapa förslag som svar på organisatoriska drivkrafter: utnyttja kollektiv intelligens, bygg upp en känsla av ägandeskap och öka engagemang och ansvarighet.

Samtyckesbeslut

En (faciliterad) grupprocess för beslutsfattande: välkomna invändningar, och överväg nyupptäckt information och kunskap för att ytterligare förädla förslag eller befintliga överenskommelser.

Sekreterare

Välj en medlem av ditt team som särskilt ansvarig för att hålla all nedtecknad information som teamet behöver uppdaterad.

Servicecirkel

Flytta ut tjänster som behövs av två eller flera domäner.

Serviceorganisation

Samarbete med flera intressenter och gemensam inriktning mot en delad drivkraft (eller målbild).

Skapa ett flödebaserat system för organisatorisk förändring

Skapa en miljö som inbjuder och gör det möjligt för medlemmar i organisationen att driva förändring.

Skickligt deltagande

Förbind dig till att göra ditt bästa för att agera och interagera på ett sätt som främjar ett effektivt samarbete.

Stadgar

Säkerställ att S3:s principer och mönster reflekteras i stadgar efter behov så att rättslig integritet och organisationskultur skyddas.

Stödjande roll

Tillämpa rollmönstret även på externa entreprenörer.

Svara på organisatoriska drivkrafter

Tydliggör organisatoriska drivkrafter (t.ex vad händer och vad behövs i relation till den organisatoriska drivkraften) och agera på lämpligt sätt.

Synliggör arbete

Använd ett system som gör att alla intressenter kan studera tillståndet för de uppgifter som för närvarande väntar, pågår eller slutförts.

Teckna ner överenskommelser

Anteckna detaljerna i de överenskommelser som görs, så att de kan återfinnas senare och göra det möjligt att utvärdera effekter och förädla överenskommelsen över tid.

Tidsbegränsa aktiviteter

Att sätta en tidsbegränsning för att förbli fokuserad, göra alla medvetna om den tid som finns tillgänglig och hur man använder den på bästa sätt.

Transparent lönesättning

Skapa en rättvis löneformel och gör den synlig för alla.

Tydliggör och utveckla domäner

Tydliggör uttryckligen en domäns design och utvärdera och utveckla den sedan baserat på lärdomar för att underlätta för de som är ansvariga för domänen att hantera den så effektivt som möjligt.

Utvecklingsplan

En plan för hur man kan utveckla mer ändamålsenliga sätt att ansvara för ett område som man kommit överens om mellan delegator och delegat.

Utvärdera möten

Se till att det finns tid att lära i slutet av varje möte eller workshop.

Utvärdera och förädla överenskommelser

Förädla kontinuerligt existerande överenskommelser, och eliminera spill och slöseri.

Utvärderingskriterier

Utveckla väl definierade utvärderingskriterier för att kunna avgöra om en överenskommelse haft önskad effekt.

Var förändringen

Led genom att vara ett exempel.

Återblick

Reservera tid för att reflektera över tidigare erfarenheter och lärdomar och bestämma hur man kan förbättra arbetsprocessen.

Öppen kultur för förändring

Bjud in alla att skapa och genomföra experiment för att förädla organisationen.

Öppet team

Avsiktligen skapa ansvar för en domän genom att bjuda in, snarare än genom att dela ut, och begära att de inbjudna bidrar när de kan.

Öppna system

Kommunicera medvetet med och lär av andra utanför ditt eget system.