Använd den information som uppenbarats av en invändning för att hitta sätt att utveckla förslag, avtal och åtgärder till ett nivå som är tillräckligt bra.

Vanligtvis är det mest effektiva att ta en invändning i taget, skapa ett förslag på justering, lösa alla invändningar mot den justeringen och sedan fortsätta med nästa invändning mot det, nu justerade, övergripande förslaget.

Ett förslag blir en överenskommelse när alla invändningar har lösts.

Invändningar löses genom att förslaget justeras. Ändringsförslag kan innebära:

 • att lägga till, ta bort och/eller ändra något i förslaget.
 • att skjuta upp en lösning av en viss invändning till senare. (Kom ihåg att klargöra vem som kommer att ta ansvar för detta, när och vad som kommer att hända efter det).
 • ett alternativt förslag, eller en överenskommelse om att (sam-)skapa ett nytt förslag i framtiden (om det anses mer effektivt än att fortsätta arbeta med att utveckla det befintliga förslaget).
 • att delegera uppgiften att granska, forska och/eller föreslå en ändring för en, eller till och med flera relaterade invändningar, till en individ eller grupp.
 • att lämna huvudförslaget oförändrat och istället övervaka resultatet av det liggande förslaget på grund av att ansträngningen eller kostnaden för att ändra saker för att lösa invändningen, är större än de förväntade fördelarna eller vinsten.
 • att be en delegator om återkoppling eller åsikter (t.ex. när man kommer överens om en strategi för en underdomän).
 • att ta lite mer tid för eftertanke och sedan komma tillbaka till invändningen igen senare.
 • etc.

Det finns alltid ett iterativt nästa steg av något slag som du kan ta! Även om ett förslag inte fullt ut adresserar drivkraften kan en överenskommelse om ett eller flera iterativa nästa steg ofta vara tillräckligt bra. Det är också ofta bra att bryta ner saker i små steg, särskilt när du har att göra med komplexa eller komplicerade situationer.

Invändningar kan lösas genom att följa processen som beskrivs i Resonerande beslutsfattande:

Steg 1: Hitta ett förslag till justering

Steg 2: Förstå den föreslagna justeringen

Steg 3: Kontrollera om det finns några möjliga invändningar mot den föreslagna justeringen, t.ex. genom att använda handsignaler. De möjliga invändningarna presenteras sedan i steg 4.

Om det inte finns några invändningar, gå vidare till steg 6 (Fira), annars hantera en invändning åt gången och:

Steg 4: Lyssna på resonemanget bakom den eventuella invändningen och pröva om argumentet som lagts fram är giltigt.

Steg 5: Integrera all information som framkommit i föregående steg för att förbättra den föreslagna ändringen, gå sedan tillbaka till steg 3.

Steg 6: Fira! Ni har enats om ett ändringsförslag som löser invändningen!

Process för att lösa en invändning

Nedan hittar du mer vägledning om hur varje steg kan göras. Den här processen kan upprepas tills alla invändningar har lösts. Precis som med alla mönster i S3 kan förstås ert sätt att lösa invändningar justeras för att passa ert sammanhang.

Steg 1: Hitta ett förslag till justering

Ta fram ett förslag på hur man kan justera förslaget för att lösa invändningen baserat på information invändningen mot den avslöjar.

Det finns många sätt att ta fram ett förslag på justering. Nedan finns några typiska alternativ att använda. Vi rekommenderar att du använder dem i den ordning de presenteras: om det första alternativet inte fungerar, gå till nästa, och så vidare. När ni blir mer vana kommer ni att snabbare kunna se vilket alternativ som kan vara lämpligt att använda.

 1. Fråga personen som reser invändningen: “Har du en idé om hur man kan justera förslaget så att vi löser denna invändning?
 2. Fråga gruppen ”Har någon en idé om hur man justerar förslaget så att vi löser denna invändning?” och välj sedan en person att presentera sitt förslag.
 3. Om det är svårt att direkt komma på ett sätt att justera förslaget, bjud in till en tidsbegränsad dialog för att dela idéer i syfta att tillsammans ta fram en förslag på justering.

Precis som med alla förslag ger ett förslag på justering er en utgångspunkt som sedan i sin tur kan förädlas genom att bjuda in och lösa invändningar mot det. (Steg 4: Pröva om ett argument kvalificerar som invändning)

Det är ofta bra att upprepa eller sammanfatta förslaget på justering och skriva ner det så att alla kan läsa det.

Steg 2: Förstå förslaget på justering

Se till att alla förstår den justering som föreslås.

Facilitatorn frågar: Finns det några frågor för att förstå detta förslag på justering?

Tips till alla:

 • Håll frågorna korta, precisa och håll dig till ämnet.
 • Undvik att diskutera eller uttrycka åsikter om den förslagna justeringens giltighet i detta skede. Poängen med detta steg är helt enkelt att se till att den föreslagna justeringen är tydlig för alla.
 • Lägg till relevanta förtydliganden till den nedskrivna justeringsförslaget.

Steg 3: Kontrollera eventuella invändningar

Deltagarna överväger förslaget till justering och indikerar sedan om de har invändningar eller oro.

Detta steg handlar helt enkelt om att identifiera vem som eventuellt har invändningar eller oro. Argumenten presenteras först i nästa steg.

Facilitator frågar: Finns det några invändningar, eller problem med detta förslag på justering? (observera att ämnet här är förslaget på justering, inte hela förslaget!)

Många använder handsignaler som ett sätt att snabbt och tydligt indikera om man har någon invändning.

 • Om det finns möjliga invändningar mot den föreslagna justeringen, gå vidare till nästa steg, Pröva om argument kvalificerar som invändning.
 • Om ingen indikerar att de har möjliga invändningar, gå till Steg 6: Fira, eftersom ni nu har enats om en justering.

Steg 4: Pröva om ett argument kvalificerar som invändning

Se Pröva om argument är invändningar

 • Om argumentet kvalificerar, fortsätt till Steg 5 (Lös en invändning)
 • Om argumentet inte kvalificerar sig, gå tillbaka till Steg 3 för att kontrollera om det finns ytterligare möjliga invändningar mot den föreslagna justeringen.

Steg 5: Lös en invändning

Upprepa processen: använd mönstret Lös invändningar för att lösa en invändning mot förslaget på justering.

Ta fram ett förslag på justering av det aktuella förslaget på justering! Tänk på att ett justeringförslag kan innefatta att helt ersätta den nuvarande justeringen med en helt annan.

Precis som detta visar kan mönstret Lös invändningar användas rekursivt. Nedan hittar du en illustration som visar hur detta fungerar.

Rekursiv tillämpning av mönstret Lös invändningar

Steg 6: Fira!

Ni har enats om ett förslag på justering som löser invändningen! Innan ni går vidare, kom ihåg att uppdatera det ursprungliga förslaget med justeringen ni enades om.