Engagera människor i att fatta och förädla beslut som påverkar dem så att engagemanget och ansvarstagandet ökar, och ni utnyttjar den distribuerade intelligensen för att uppnå och utveckla era mål.

Likvärdighet är viktig i organisationssystem, just för att människor inte är likvärdiga med varandra på flera olika sätt och beroende på sammanhanget.

Likvärdighet ökar engagemanget genom att ge personer som berörs av beslut möjlighet att i viss utsträckning påverka dessa beslut.

Genom att inkludera människor i att fatta och förädla ett beslut som påverkar dem, får de djupare förståelse för det slutliga beslutet, situationen den är avsedd att adressera, och de för- och nackdelar som har vägts i processen. Det bidrar också till att hålla systemen öppnare och mer genomskinliga och minskar risken att information som är avgörande för beslutet att förbises eller ignoreras. Beroende på graden av engagemang kan människor också ha möjlighet att forma saker enligt deras önskemål, och i vilket fall som helst leder delaktighet i beslutsfattandet till en större känsla av ägande över det som beslutas.

Människor är mer benägna att ta ansvar för att följa beslut när de är involverade i att fatta dem. Detta förstärks ytterligare när man säkrar att berörda parter även har inflytande i anpassningen av dessa beslut senare, om de upptäcker skäl till varför ett beslut inte längre är tillräckligt bra, eller om de ser ett genomförbart sätt att förbättra det.

Beslut som vi tar tillsammans kommer alltid att vara “våra“beslut, medan beslut som fattas av andra alltid kommer att vara ”deras” och kommer att uppskattas och stödjas i högre eller lägre grad, beroende på personlig preferens och synvinkel.

Vissa beslut kommer att påverka en stor grupp människor, t.ex. en hel avdelning, eller till och med hela organisationen. Att inkludera de som berörs i beslutsprocessen kommer att ge fördelar som når långt utöver det aktuella beslutet. Människor kommer att bygga relationer, förtroende och en större känsla av gemenskap och tillhörighet. Det finns en mängd olika gruppfaciliteringstekniker och online-verktyg som kan hjälpa till att involvera ett stort antal intressenter i beslutsprocessen.

Delegera ansvar och makten att påverka

För att bli eller förbli ändamålsenlig tjänar organisationer av alla storlekar på att distribuera arbete, och makten att påverka beslut som rör det arbetet, ut i hela organisationen. Detta bidrar till att undanröja onödiga beroenden så att människor kan skapa värde obehindrat, utan att fastna i flaskhalsar, vänta på beslut som ska fattas högre upp i hierarkin eller på information eller indata från andra som befinner sig längre ifrån arbetet.

För frågor som berör ett stort antal personer finns det poänger med att delegera ansvaret att ingå och utveckla överenskommelser till en mindre grupp som har nödvändig erfarenhet och kompetens som sedan kan informera och rådgöra med andra i organisationen under sin beslutsprocess. Med tillräcklig öppenhet och viss proaktivitet i att informera människor som påverkas av besluten om allt som kan vara användbart för dem att veta, kan eventuella invändningar från alla intressenter ändå snabbt identifieras, kvalificeras och vid behov lösas. På så sätt möjliggör likvärdighet en delegering av ansvar till individer eller små grupper, samtidigt som hela systemet fortfarande är öppet för att upptäcka och utnyttja den kollektiva intelligensen hos alla inblandade.

Att periodvis rotera vem som leder beslutsfattandet bidrar till att bygga tillit, ansvarighet och en bredare förståelse för det sammanhang där beslut fattas, eftersom ett växande antal människor kommer att få erfarenhet av den rollen.

Begrunda vem som ska vara involverad och hur

Alla i en organisation påverkas i viss mån av alla beslut, eftersom varje beslut kommer att påverka helheten på något sätt. Likvärdighet i beslutsfattandet betyder inte att alla måste vara delaktiga i varje beslut hela tiden. Det innebär inte heller att alla måste ha samma inflytande i alla sammanhang där de påverkas. Likvärdighet innebär att se till att de som berörs av beslut åtminstone kan påverka dessa beslut, på grundval av argument som avslöjar oavsiktliga konsekvenser för organisationen som bör undvikas eller visar på värdefulla förbättringar. Med andra ord är minimikravet för att det ska finnas likvärdighet att höra och överväga eventuella invändningar från personer som berörs av beslut, och arbeta för att dessa invändningar ska lösas.

Vilken grad av inblandning från de påverkade som är mest värdefull är starkt kontextberoende. I ena änden av spektrumet kan det vara tillräckligt att beslut som påverkar andra först fattas av en individ eller en mindre grupp och att dessa beslut sedan prövas för eventuella invändningar mot dem som berörs i efterhand. I andra änden av skalan kan likvärdighet ta sitt uttryck i en process för fullt samarbete där de som berörs deltar i beslutsfattande från början till slut. En medelväg är ett deltagande tillvägagångssätt som håller människor informerade om framsteg och bjuder in specifik återkoppling i olika skeden på vägen.

Likvärdighet måste balanseras med Ändamålsenlighet, möjliggöras genom Öppenhet och begränsas av Samtyckeför att den ska fungera som bäst. Det är värdefullt att väga fördelarna med mer eller mindre engagemang mot kostnader i resurser, energi och tid.

För varje beslut av betydelse är det bra att fråga vem, om någon, bör vara inblandad, och i vilken grad? Överväg särskilt de som direkt eller indirekt kommer att påverkas och de som kommer att ha ansvaret för att agera på det du bestämmer. Även om det inte är direkt relaterat till likvärdighet, kan det också vara klokt att överväga dem som inte uppenbarligen påverkas av ett beslut, men som kan bidra med sin påverkan, erfarenhet och expertis.

Gör nödvändig information tillgänglig

För att människor ska kunna bidra på ett effektivt sätt behöver de tillgång till relevant information om beslutet i fråga. Det kan vara bra att utveckla ett system för att synliggöra viktiga beslut och sända ut information om dem till andra. Synlighet och möjlighet till öppen dialog om vad som händer i organisationen bidrar till att skapa gemensam förståelse, vilket i sin tur bidrar till att mer ändamålsenliga beslut fattas.

Satsa på lärande och utveckling

När människor involveras i beslutsfattande och alla förstår vad invändningar är – och hur de skiljer sig från oro, åsikter och preferenser – hjälper det människor att bidra till beslut på ett mer meningsfullt och ändamålsenligt sätt. Skapa vägar att samla eventuella invändningar som människor uttrycker och utveckla ett system för att enkelt göra dem tillgängliga för de människor som är direkt ansvariga för att fatta och förädla dessa beslut.

I de fall där människor är ansvariga för att ingå och förädla överenskommelser tillsammans regelbundet, satsa på att alla utvecklar nödvändig kompetens och skicklighet. Det inkluderar att lära sig grundläggande kommunikationsfärdigheter och att vara bekväm i vilka beslutsprocesser du än använder.

Bjud in externt inflytande

En del beslutfattande kan förbättras genom att inkludera en rad olika perspektiv och expertis. När du letar efter personer med ett värdefullt perspektiv att ta med, ta då hänsyn till hela organisationen och även den omgivande miljön. Vem har värdefull kompetens eller erfarenhet från andra håll i organisationen och vilka är kunder, investerare och andra intressenter? Alla dessa människor påverkas på något sätt av konsekvenserna av de beslut som fattas. Förutom att vara öppen för att begrunda deras förslag och synpunkter, kan det finnas tillfällen när det är lämpligt att aktivt fråga efter deras åsikter eller involvera dem i vissa beslut som behöver fattas, då det kan visa på bättre sätt att uppnå målen.