Granska regelbundet utfallet av det du gör, och gör sedan stegvisa förbättringar av vad du gör och hur du gör det baserat på vad du lärt dig så att du kan anpassa dig till förändringar när det behövs, och upprätthålla eller förbättra ändamålsenligheten över tid.

Principerna för empirism och samtycke frilägger möjligheter för lärande, emedan Kontinuerlig förbättring relaterar till vad vi gör med det dessa insikter. Kontinuerlig förbättring avser hur vi bedriver vår operationella verksamhet, men också den strukturella styrningen. Allt från utveckling av strategier, policyer, processer och riktlinjer, till utveckling av produkter, tjänster, kompetenser och färdigheter, attityder och beteende, valda värden och verktyg, allt kan ständigt förbättras.

Använd en iterativ strategi för att ändra

Evolution är ofta mer ändamålsenlig och mer hållbar än revolution, något som sällan är nödvändigt eller värdefullt annat än om man misslyckas med att kontinuerligt förbättra ett system när det behövs. Speciellt i en komplex miljö kan många samtidiga förändringar i ett system leda till en oreda som är svår att ordna upp. Konsekvenser av större ingripanden är ofta svåra att mäta på ett bra sätt, särskilt i komplexa förhållanden, och relationen mellan orsak och verkan kommer att bli svår, om inte omöjlig, att avgöra och utvärdera.

Överväg istället att stegvis ändra saker närhelst det finns en möjlighet till en liten och värdefull förbättring. Detta minskar avsevärt behovet av ett stort ingripande. Detta hjälper till att effektivt anpassa organisationen till föränderliga miljöer, att hålla din organisation och system anpassade för ändamålet, och förhindra att saker och ting förvärras till ett tillstånd som är kostsamt eller till och med omöjligt att reparera.

Även när en stor förändring behövs, gör även det stegvis. Ta reda på hur saker och ting behöver vara och justera åtgärderna efter insikter och lärdomar. Med små förändringar kan antaganden testas snabbt och misslyckanden är mer hanterbara. När ett litet experiment misslyckas, kan man lära sig snabbt och om nödvändigt, använda lärdomarna för att utveckla ett bättre experiment. När ett stort experiment misslyckas kan mycket tid och ansträngning spenderas utan att lära sig mycket alls.

Var medveten om att om du ändrar flera saker samtidigt, är det kanske inte möjligt vilken av dem som leder till de effekter du ser, så sikta på en eller endast ett fåtal samtidiga förändringar åt gången.

Övervaka, mät och ändra baserat på insikter och lärdomar

Definiera det avsedda utfallet som en förändring förväntas leda till och var tydlig med hur utvärdering kommer att göras, oberoende vad som än händer. När förändringar görs, var tydlig och specifik med vad som är tänkt att bli bättre. Vilka positiva konsekvenser vill du förstärka och vilka negativa konsekvenser vill du minska?

Övervaka konsekvenserna av åtgärderna och reflektera över insikter och lärdomar. Var uppmärksam på vad som faktiskt händer och om resultaten av dina ingripanden speglar dina antaganden och avsikter. Detta kommer att hjälpa till att följa om förändringarna överhuvudtaget ledde till några förbättringar.

Kom också ihåg att även om saker och ting inte blir som ni förväntar er ibland, betyder det inte nödvändigtvis att resultaten är negativa. Ibland blir saker annorlunda än hur vi antog eller avsåg. Alla utfall hjälper oss att lära. Var öppen för allt som händer, överväg för- och nackdelar med eventuella oavsiktliga konsekvenser som uppstår och var uppmärksam på när det skulle vara fördelaktigt att göra saker annorlunda, eller att sikta på ett annat resultat.